Nasza historia do 01.2014

Opracował: st. kpt. inż. Grzegorz Kulesza, Kuczyn 2014 r.

Rys historyczny Kuczyna

Kuczyn to wieś położona nad rzeką Nurzec w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Klukowo. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa łomżyńskiego. Wieś istniała prawdopodobnie już w XII wieku jako prymitywna osada słowiańska, co potwierdzają prowadzone w pobliżu w 1995 roku prace archeologiczne. W XIII wieku w wyniku najazdów litewskich Kuczyn uległ zniszczeniu. Ponownie miejsce zostało zasiedlone na przełomie XIV i XV wieku. Według legendy rycerz Florian z Gąsiorowa herbu Ślepowron otrzymał te ziemie jako nagrodę za zasługi odniesione w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Był On protoplastą rodu Kuczyńskich, którzy mieli we władaniu Kuczyn do roku 1805 (Kałamajska-Saeed, 1986, s. 47).

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od chat zamieszkałych przez biedotę chłopską, zwanych kucami. Już w 1419 roku został ufundowany i wyposażony przez biskupa włodzimierskiego Grzegorza pierwszy kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Drugi kościół drewniany spłonął w 1657 roku. Następny kościół konsekrowano w 1685 roku, a w 1793 roku Anna z Narzyńskich Zalewska i bracia Kuczyńscy wystawili drewniany kościół, który spłonął w 1885 roku w Wielką Sobotę. Obecny kościół został zbudowany przez księdza Karola Markowskiego – ówczesnego proboszcza parafii Kuczyńskiej, z dobrowolnych ofiar w latach 1888 – 1893 (Kałamajska – Saeed, 1986, s.47). Świątynia jest zbudowana w stylu neogotyckim z czerwonej cegły, trzynawowa. Cały kościół jest bardzo piękny, zabytkowy, o niemalże bezcennej wartości. Został konsekrowany w 1912 roku przez Biskupa sejneńskiego Karasia.

Od 1805 roku Kuczyn stał się własnością rodu Starzeńskich (Kałamajska – Saeed, 1986, s.42), a od 1857 roku współdziedzicami wsi stali się Leśniewscy. W XX wieku posiadali ją jeszcze Zambrzyccy i Skolimowscy. W 1827 roku było we wsi 31 domów i 204 mieszkańców (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom IV, s. 843). W 1860 roku z prywatnego zapisu wystawiono dom starców i kalek. W latach 80 XIX wieku istniała tu również szkółka elementarna, dwa młyny wodne oraz gorzelnia. Na początku XX wieku życie miejscowości skupiało się wokół świątyni oraz szkoły elementarnej. W latach pięćdziesiątych miała tutaj swoją siedzibę Gromadzka Rada Narodowa. W roku 1954 powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, a 20 grudnia 1962 roku w Kuczynie zabłysło światło elektryczne. Nową, murowaną Szkołę Podstawową oddano do użytku w 1963 roku.

Obecnie wieś liczy 350 mieszkańców. Jak już wcześniej wspomniano znajduje się tutaj kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, szkoła podstawowa, remiza strażacka, sklep spożywczo – przemysłowy, kilka zakładów rzemieślniczych, punkt skupu mleka, jazomost z elektrownią wodną oraz dom weselny. Przez wieś przebiega wodociąg, funkcjonują również przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kuczyn jest typową wsią rolniczą gdzie hoduje się bydło mleczne, trzodę chlewną, uprawia się zboża i ziemniaki. W ostatnim czasie można zauważyć zmniejszenie ilości gospodarstw rolnych a zwiększenie powierzchni gospodarstw, które nadal funkcjonują, oraz ukierunkowanie się na hodowlę krów mlecznych i produkcję mleka. Pozostała część mieszkańców pracuje w różnych firmach i zakładach pracy lub przebywa na emeryturach lub rentach.

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie – początki działalności

Pożary, które nawiedzały Kuczyn i jego okolice były wystarczającym bodźcem do powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Wystarczy choćby wspomnieć wcześniejsze pożary drewnianych kościołów przynoszące olbrzymie straty nie tylko materialne ale i duchowe. Pożar był kojarzony z nieszczęściem i utratą dorobku niejednokrotnie całego życia, co potęgowało uczucie bezradności wobec żywiołu.

W latach pięćdziesiątych na wsi panowała zwarta, łatwopalna zabudowa. Większość budynków była drewniana i w znacznej części kryta strzechą. Pożary na wsiach były częste i niespodziewane, dlatego ludzie starali się mobilizować i pomagać sobie nawzajem.
Zwalczenie uczucia bezradności wobec pożarów dawało powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak więc co światlejsi mieszkańcy Kuczyna postanowili zorganizować się i zacząć działać. Nie było to łatwe mając na uwadze niedawno zakończoną II wojnę światową, życie w okresie powojennym i czasach rodzącego się w naszym kraju socjalizmu. 2 lutego 1954 r. w domu Mądrego Władysława, sołtysa wsi, odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Głównymi założycielami jednostki byli: Marciniak Józef, Bednarczuk Wacław, Kraszewski Tadeusz, Puchacz Stanisław, Mądry Józef, Sędziak Tadeusz, Walczuk Tadeusz, Kordulski Zbigniew, Hieronimczuk Czesław, Chaniewski Henryk (J.Mądry Wspomnienia ustne październik 2008r). Pierwszy skład Zarządu przedstawiał się następująco: Marciniak Józef - Prezes, Chaniewski Henryk - Naczelnik, Kraszewski Tadeusz – Sekretarz, Hieronimczuk Czesław – Skarbnik, Walczuk Tadeusz – Gospodarz i mechanik.

W związku z brakiem strażnicy sprzęt i urządzenia pożarnicze, które stopniowo pozyskiwano, był przechowywany u druhów w stodołach. Najdłużej i najwięcej sprzętu przechowywał Walczuk Tadeusz, przez wiele lat gospodarz i mechanik jednostki. Pierwszym sprzętem służącym do gaszenia pożarów była pompa ręczna przewożona na furmance. Posiadano również kilka węży pożarniczych i 2 prądownice. Druhowie Chaniewski Stanisław i Puchalski Józef użyczali po 2 konie, aby można było przewozić ten sprzęt. Byli oni woźnicami. Umarzano im za to szarwark drogowy. Sprzęt otrzymano z Komendy Powiatowej Straży w Wysokiem Mazowieckiem w okresie, gdy Komendantem Powiatowym był mjr. Herman.

Już w 1956r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu jednostki i tak Puchacz Stanisław został Skarbnikiem a Kordulski Mieczysław – Naczelnikiem (J. Mądry, Wspomnienia ustne październik 2008r). W tamtym okresie w wiosenne i letnie ciepłe wieczory zaczęto organizować tzw. ,,majówki’’. Zabawy taneczne odbywały się na placu, który należał do Hieronimczuk Czesława i mieścił się w środkowej części wsi nieopodal rzeki. W 1959 r. dokonano następnych zmian w składzie Zarządu. Na Prezesa wybrano Bednarczuk Wacława, Skarbnikiem został Sędziak Tadeusz a Naczelnikiem Mądry Józef, który tą funkcję pełnił aż do lat osiemdziesiątych.

Działalność jednostki w czasach PRL

W latach sześćdziesiątych następował dalszy, stopniowy rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie. Nadal bardzo często organizowano ,,majówki’’, ale zaczęto myśleć o budowie remizy w której można by było urządzać różnego rodzaju imprezy, a przede wszystkim zabawy. Starano się także pozyskać sprzęt pożarniczy a przede wszystkim samochód pożarniczy, dzięki któremu możliwe było prowadzenie działań gaśniczych i w miarę szybkie przemieszczanie się na miejsce akcji, ćwiczeń i szkoleń.

W 1964r. Skarbnikiem jednostki został Hieronimczuk Tadeusz. W tym roku również zakupiono w Bujence u Pana Komiażyka drewniany budynek, który miał później służyć za remizę. Zakupiony obiekt rozebrano a następnie przewieziono do Kuczyna. W środku wsi znajdował się, pomiędzy zabudowaniami Marciniaka Tadeusza i Kordulskiego Zbigniewa, tzw. ,,plac ogólny’’ lub ,,wioskowy’’ na którym postanowiono postawić budynek strażnicy. Dokonano tego w czynie społecznym w ciągu jednej nocy a pracę wykonali sami strażacy. Budynek posiadał jedno duże pomieszczenie i mógł służyć do organizacji zebrań wiejskich i zabaw. Nie posiadał garażu w którym można by było umieścić sprzęt pożarniczy i ewentualnie samochód. Głównymi budowniczymi tej remizy byli: Bednarczuk Wacław, Kordulski Zbigniew, Mądry Józef, Sędziak Tadeusz, Walczuk Tadeusz, Kordulski Czesław, Kordulski Mieczysław (J. Mądry, Wspomnienia ustne październik 2008r). Od tej pory, mając stosowne pomieszczenie, bardzo często organizowano zabawy będąc uniezależnionym od pogody.

Z zapisów z książki kasowej, która była prowadzono od 1964r. wynika, że 8 października 1965r. zakupiono ręczną syrenę alarmową za kwotę 1310 zł. Prawdopodobnie w 1964r. jednostka otrzymała pierwszy samochód gaśniczy marki ,,Ził’’. Od tamtej pory kierowcą – mechanikiem przez wiele lat był dh Kordulski Zbigniew. W tym czasie jednostka posiadała już również motopompę oraz węże pożarnicze.

Członkowie zarządu często wyjeżdżali w podróże służbowe, załatwiając ważne sprawy dla jednostki. Jak wynika z zapisów w książce kasowej, wielokrotnie kupowano również denaturat, który służył prawdopodobnie jako dodatek do benzyny do motopompy. W 1967r. samochód ,,Ził’’ zamieniono na pojazd marki ,,Żuk’’. Pojazdem tym można było przewozić 6 osób załogi, motopompę, węże i podstawowy sprzęt pożarniczy. W jednostce był użytkowany jeszcze jeden samochód marki „Żuk’’, który zastąpił poprzedni, a użytkowano go do początku lat osiemdziesiątych. Do auta o symbolu pożarniczym GLM – 8 często doczepiano wózek wężowy, którym transportowano węże pożarnicze. Z czasem na podwórzu Tadeusza Walczuka postawiono szopę w której garażowano samochód wraz z motopompą oraz pozostałym sprzętem pożarniczym. Na tej posesji urządzano również ćwiczenia i szkolenia strażaków.

W latach sześćdziesiątych członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie często wyjeżdżali na różnego rodzaju uroczystości i defilady organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Druhowie Mądry Józef i Marciniak Tadeusz weszli nawet w skład Powiatowej Strażackiej Kompanii Honorowej, a dh Mądry Józef wielokrotnie był głównym dowodzącym tej kompanii. Świadczy to o aktywnym udziale strażaków z OSP Kuczyn w życiu gminy i powiatu. Kolejnym tego przykładem jest udział w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się 30 kwietnia 1967r. w Wysokiem Mazowieckiem. Był to czas, kiedy zasadniczą służbę wojskową zakończyło wielu młodych mężczyzn z Kuczyna. Byli oni bardzo sprawni fizycznie, znali bardzo dobrze zasady musztry. Niedawne pozyskanie samochodu pożarniczego i nowa motopompa M 8/8 były dodatkowym bodźcem do szkolenia się i ćwiczenia przed zawodami. Młodzież bardzo chętnie udzielała się w tej działalności, ponieważ w tym okresie trudno było o jakieś inne zajęcia i rozrywki, które dawały możliwość do oderwania się od ciężkiej pracy na roli i szansę rywalizacji we współzawodnictwie sportowym. Jadąc z wielkimi nadziejami i obawami na zawody strażacy z Kuczyna nie przypuszczali, że pójdzie im tak dobrze. W klasyfikacji końcowej drużyna zajęła II miejsce, wyprzedzając wiele drużyn z dużo większych miejscowości oraz posiadających znacznie większe doświadczenie w dziedzinie pożarnictwa. Jak wspomina dh Mądry Józef tak naprawdę drużyna zajęła I miejsce, ale płk. Gadomski z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przekonał strażaków z Kuczyna, żeby odstąpili I miejsce dla drużyny z OSP Klukowo. Powodem było posiadanie przez jednostkę z Klukowa lepszego samochodu strażackiego i nie wypadało, żeby na zawody wojewódzkie jechała drużyna samochodem marki ,,Żuk’’. Tak więc drużyna OSP Kuczyn była moralnym zwycięzcą zawodów powiatowych choć oficjalnie zajęła II miejsce. Dowódcą drużyny był dh Mądry Józef a w zawodach brali udział również: Marciniak Tadeusz, Kraszewski Zbigniew, Karolak Stanisław, Kutesa Kazimierz, Sekura Andrzej.

Aktywna działalność strażaków z Kuczyna przejawiała się również w organizacji obchodów ,,Dnia strażaka’’, które w jednostce zaczęto obchodzić uroczyście od końca lat sześćdziesiątych. W maju 1968r. na ten cel przeznaczono kwotę 231 zł. 50 gr (Książka kasowa OSP Kuczyn, wpisy z 1968r). W 1969r. podczas walnego zebrania Prezesem jednostki został Kordulski Zbigniew, Skarbnikiem – Sędziak Tadeusz, Naczelnikiem – Mądry Józef.

Lata siedemdziesiąte to dalszy rozwój straży w Kuczynie. W tym czasie w miejscowości swoją siedzibę miała Gminna Rada Narodowa a trwało to do momentu reformy administracyjnej w 1975r. Organizowano wtedy wiele zawodów pożarniczych, ćwiczeń, szkoleń, pokazów. O randze Ochotniczej Straży pożarnej świadczy fakt, że pod jednostkę podlegały również OSP w Lubowiczu Wielkim i Kozarzach. Nadal organizowano zabawy taneczne, które cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży i nie tylko. Na imprezy te uczęszczały również starsze panie z Kuczyna bardzo ciekawe kto z kim tańczy, a kto nie tańczy, kto ma dziewczynę a kto nie ma itd. Siadały zwykle na ławkach pod ściana w dogodnym miejscu i na bieżąco obserwowały rozwój wydarzeń.

Intensywne użytkowanie sali tanecznej w remizie skutkowało znacznym zużyciem podłogi, tak więc w marcu 1971r. podłogę wymieniono na nową ponosząc koszt w wysokości 3645 zł. (Książka kasowa OSP Kuczyn, wpisy z 1971r). Na początku lat siedemdziesiątych druhowie starali się również podnieść swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wielokrotnie brali udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.

W 1973r. dh Mądry Józef (jak wspomina) brał udział w kursie IV stopnia straży typu ,,S’’ organizowanym w Ełku w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego, gdzie otrzymał w nagrodę książkę pod tytułem ,,Na barykadach Warszawy’’. Kurs ten trwał 10 dni, a w 1974r. swoją wiedzę o pożarnictwie poszerzały również, w wyżej wymienionym ośrodku, Chmiel Krystyna i Mądra Krystyna. W miesiącu styczniu 1975r. kurs IV stopnia straży typu ,,S’’ w Ełku ukończył dh Godlewski Hieronim.

Jak się okazuje jedną z najbardziej newralgicznych funkcji w jednostce była funkcja skarbnika, ponieważ zarówno wcześniej jak i w późniejszym okresie dokonywano wielu zmian na tym stanowisku. W 1972r. skarbnikiem został dh Marciniak Stanisław.

Posiadając odpowiedni sprzęt jednostka uczestniczyła również w gaszeniu pożarów. Największy wybuchł 11 marca 1974r. w Wojnach Szubach i strawił wiele zabudowań niszcząc niekiedy całe domostwa, które były drewniane i w większości kryte słomą. W latach siedemdziesiątych gaszono niebezpieczne pożary także w Bujence, Tymiankach, Lubowiczu Wielkim, Trojanowie.

,,Czerwony kur’’ nie ominął także Kuczyna, gdyż w niewyjaśnionych okolicznościach spłonął drewniany młyn wodny będący własnością Państwa Protaziuk. Wraz z młynem częściowemu zniszczeniu uległa drewniana tama wodna, która spiętrzała wodę.

W tamtych czasach corocznie rozgrywano gminne zawody pożarnicze, najczęściej organizowane w Kuczynie lub Klukowie, a jednostka zajmowała czołowe miejsca w tych zawodach.

W kwietniu 1976r. od Pana Puchaczewskiego Antoniego za kwotę 30000 zł. (Książka kasowa OSP Kuczyn, wpisy z 1976r.) zakupiono w Kuczynie plac pod remizę, który znajdował się w pobliżu kościoła. W tym miejscu remiza stoi do dzisiaj. W maju tego roku zakupiono żwir za 1500zł od Pana Puchalskiego Henryka z Gródka, a w listopadzie opłacono projekt budynku i wydatkowano na ten cel 13000 zł. W tamtym czasie Prezesem jednostki był Kordulski Zbigniew, Naczelnikiem – Mądry Józef a Skarbnikiem Marciniak Stanisław. W celu pokrycia kosztów budowy organizowano wiele zabaw tanecznych oraz zbiórki pieniężne wśród mieszkańców Kuczyna. Tym sposobem udało się pozyskać w 1978r. 26750 zł. Pieniądze wydatkowano na opłatę murarza wraz z robotnikami oraz na dopłatę za projekt planu budowy.

Sama budowa strażnicy została poprzedzona powołaniem komitetu budowy w skład którego wchodzili: Kordulski Zbigniew, Mądry Józef, Kraszewski Zbigniew, Kordulski Czesław, Karolak Stanisław, Marciniak Stanisław. Prowadzenie budowy powierzono majstrowi Panu Puchalskiemu Andrzejowi. Obiekt powstawał w znacznej części w czynie społecznym. Mieszkańcy wsi ponosili także koszty zakupu żwiru, opracowania projektu, opłacenia majstra budowy, załadowywali na przyczepy, przewozili a następnie rozładowywali materiały budowlane. Dostarczali również deski potrzebne przy prowadzeniu tego typu budowy. Każdy z członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie zobowiązał się do odpracowania 10-ciu roboczo – dniówek przy budowie.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu społeczników powstał obiekt, który służy do dziś. Oficjalnego otwarcia remizy dokonano 14 lipca 1980r. Impreza była bardzo uroczysta, zaproszono wielu gości z instytucji szczebla gminnego i wojewódzkiego, strażaków z sąsiednich jednostek OSP a także mieszkańców Kuczyna, którzy pomagali przy budowie. Od tamtej pory zabawy organizowano w remizie. Powstanie w miarę nowoczesnego obiektu na ówczesne czasy dawało również możliwość organizacji imprez sylwestrowych w których brali udział strażacy miejscowej jednostki wraz z rodzinami.

W miejscowości funkcjonował bardzo prężnie Klub Kultury a młodzież skupiona przy tym klubie często pomagała strażakom podczas organizacji różnych imprez, a sama organizowała dyskoteki i spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Jednostka w tamtym czasie wzbogaciła się w syrenę elektryczną służącą do alarmowania strażaków. Zaczęto czynić starania o pozyskanie samochodu gaśniczego posiadającego zbiornik na wodę, aby można przy jego pomocy prowadzić bezpośrednie działania gaśnicze bez konieczności poszukiwania otwartych zbiorników wodnych. Tak więc na początku lat osiemdziesiątych udało się pozyskać pojazd pożarniczy Star 266 o symbolu pożarniczym GBM 2/8. Posiadał on zbiornik wodny na 2000 litrów wody oraz motopompę M 8/8.

Aktywna postawa zarządu jednostki skutkowała również pomysłem wybudowania we współpracy z Gminną Spółdzielnią ,,Samopomoc Chłopska’’ sklepu. Komitet budowy sklepu tworzyli: Kordulski Zbigniew, Mądry Józef, Karolak Stanisław, Wróbel Henryk, Kordulski Czesław. Strażacy załatwiali projekt budowy i majstra budowy. W czynie społecznym przywieziono z Klukowa materiały budowlane. Przekazano również wiele materiałów niezbędnych przy budowie tego typu obiektu. Wkład własny straży i składek ludności wyniósł ponad 50 % wartości obiektu. W tym samym czasie budowano we wsi również sieć wodociągową, co znacznie udogadniało życie mieszkańcom w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zwiększało znacznie bezpieczeństwo pożarowe dzięki umiejscowieniu w kilku punktach miejscowości hydrantów zewnętrznych. Jak więc widać straż była motorem napędowym wszelkich działań społecznych w Kuczynie.

Jednak miejscowości nie omijały także nieszczęścia w postaci pożarów, które były bardzo niebezpieczne ze względu na zwartą, łatwopalną zabudowę. Stodoły i obory w znacznej części Kuczyna znajdowały się blisko jedna przy drugiej, bądź to bezpośrednio połączone ze sobą lub w odległości 1-2 m od siebie. Taki pożar w latach osiemdziesiątych strawił zabudowania gospodarcze Kraszewskiego Zbigniewa, Tadeusza Boratyńskiego i Jana Sekury. Straż otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu ok. godz. 630 22 sierpnia 1981r. (Ewidencja zdarzeń KR SP w Wysokiem Mazowieckiem 1981r.). Ogółem spaleniu uległy 3 stodoły drewniane wraz ze zbiorami i częściowo 1 budynek gospodarczy. Dogaszanie pogorzeliska trwało wiele godzin ponieważ z pól została zebrana znaczna część plonów. Również pożar, który wybuchł na skutek podpalenia w dniu 10 września 1982r., a objął częściowo swoim zasięgiem szopę murowaną, stodołę oraz 2 stogi siana mógł przynieść duże straty, gdyby nie szybka interwencja strażaków.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w latach osiemdziesiątych była związana również z wieloma ciekawymi zdarzeniami podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, które były przeprowadzane głównie w Kuczynie i Klukowie. W drużynie najczęściej wtedy występowali: jako dowódca Kraszewski Zbigniew, mechanik – Kordulski Zbigniew a ponadto Sędziak Wojciech, Dziewulski Zbigniew, Sekura Wiesław, Marciniak Lech, Kordulski Andrzej, Kulesza Grzegorz. Jednostka miała wtedy wielką chęć do wygrywania zawodów, ale albo zawodził sprzęt albo ludzie i kończyło się kilkakrotnie na zajęciu dalszych miejsc, co było przez długi czas rozpamiętywane i wspominane. Mechanikiem i obsługującym motopompę był wtedy dh Kordulski Zbigniew pseudonim ,,Kolega’’, słynący z niesamowitych zdolności organizacyjnych jak również dużej porywczości co dawało czasami odwrotny skutek do zamierzonego. Czasami zawody kończyły się kłótniami pomiędzy członkami drużyn z różnych miejscowości, a nawet innymi ciekawymi sytuacjami. Podczas jednych z zawodów, prawdopodobnie w 1986r. odbywających się w Klukowie, Puchalski Tadeusz pseudonim ,,Tadzilon’’, chłop o potężnej budowie ciała, nie godząc się ze zdaniem jednego ze strażaków z OSP Sobolewo, powziął zamiar ręcznego wymierzenia sprawiedliwości, jednak przeciwnik uchylił się a cios przypadkowo otrzymał jeden ze strażaków z Kuczyna. Niekiedy wesoło przebiegała konkurencja musztry, gdy ktoś pomylił się podczas wykonywania zwrotów lub miał trudności z utrzymaniem odpowiedniego kroku marszowego. Zdarzało się również, że ćwiczenie bojowe zostało wykonane wzorowo bez żadnych problemów, ale motopompa nie zadziałała lub dobrano nieodpowiedni sprzęt w postaci plastikowych prądownic wodnych, co kończyło się ich rozpadnięciem pod wpływem ciśnienia wody, a przez co otrzymaniem dużej ilości punktów karnych lub nie ukończeniem konkurencji. W 1988r. dokonano zakupu ław i stołów drewnianych do remizy, które służą do dzisiaj w czasie różnego rodzaju uroczystości. Koszt zakupu wyniósł 335182 zł. Zresztą sama strażnica była miejscem wielu wesel i innych imprez.

Poprzez tak aktywną działalność OSP w Kuczynie do straży garnęła się również młodzież, która czuła ducha pożarnictwa. Widoczne to było podczas przygotowania do zawodów, gdy na łące nad rzeką zbierało się wiele dzieci i młodzieży. Charakterystyczny odgłos pracującej motopompy podczas pompowania wody był sygnałem rozpoznawczym do zbiórki.

W tamtym czasie w zawodach oraz konkursach pożarniczych zaczął startować z dużymi sukcesami późniejszy Naczelnik jednostki a w przyszłości także funkcjonariusz pożarnictwa – Grzegorz Kulesza. W 1985r. wystartował po raz pierwszy w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Klukowie i zajął I miejsce. Skutkowało to udziałem w eliminacjach wojewódzkich w Łomży i uplasowaniu się na III miejscu. Następne eliminacje województwa łomżyńskiego wygrywał już bez większego problemu zwyciężając w latach od 1986 do 1989 roku. Jako zwycięzca eliminacji wojewódzkich startował kilkakrotnie w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom’’, tj. w Wałbrzychu w 1986r., Gdańsku w 1987r. - zajmując IV miejsce, Kaliszu w 1988r. - zajmując II miejsce oraz Słupsku w 1989r. Tego roku został również kadetem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

Lata dziewięćdziesiąte.

Na początku lat dziewięćdziesiątych starano się uporządkować sprawy administracyjno – prawne jednostki i złożono wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Łomży I Wydział Cywilny o wpisanie OSP do rejestru sądowego. Postanowieniem sądowym z dnia 18 grudnia 1991r. wniosek załatwiono pozytywnie. Skład zarządu był wtedy następujący: Zbigniew Kraszewski – Prezes Zarządu, Zbigniew Kordulski – I Wiceprezes Zarządu, Wojciech Sędziak – II Wiceprezes Zarządu, Józef Mądry – Sekretarz Zarządu, Hieronim Godlewski – Skarbnik, Stanisław Karolak – Gospodarz. Tego roku położono również terakotę na sali tanecznej w remizie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było dokończenie formalności związanych z działką na której była wybudowana strażnica. W kwietniu 1993r. zostały załatwione notarialnie wszystkie sprawy z tym związane i dopiero wtedy OSP w Kuczynie była pełnoprawnym właścicielem działki.

W tym samym roku jednostka brała udział w jednej z najpoważniejszych akcji w swojej historii. Dokładnie 10 czerwca ok. godz. 1130 w wielu miejscowościach rejonu wysokomazowieckiego (Ewidencja zdarzeń KR PSP w Wysokiem Mazowieckiem z 1993r.) rozległy się syreny alarmowe straży. Był to dzień Bożego Ciała, gdy ulicami miast i wsi przechodziły procesje parafian. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek straży okazało się, że pali się las w pobliżu miejscowości Pełch Gm. Ciechanowiec. Spaleniu uległo wtedy ok. 100 ha lasu, a w akcji gaszenia pożaru brało udział wiele jednostek straży, samoloty i śmigłowce.

W październiku 1994r. z wielkim rozmachem zorganizowano w Kuczynie dożynki gminne. W komitecie organizacyjnym dożynek swój poważny wkład wnieśli również strażacy. Podczas uroczystości, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, zorganizowano wiele imprez towarzyszących. Były to między innymi biegi, mecze piłki nożnej, konkurs wiedzy pożarniczej i wiele innych konkursów. Część nagród została ufundowana przez sponsorów.

Wielkim organizatorem tych działań był ksiądz Krzysztof Krośnicki proboszcz parafii Kuczyn. Chciał On również bardzo zostać strażakiem i w niedługim czasie został oficjalnie przyjęty w szeregi OSP w Kuczynie. Był bardzo aktywnym członkiem jednostki i bardzo chętnie występował w mundurze strażaka. Przez kilka lat swojej działalności uczynił wiele dobrego dla parafii, miejscowości jak i samej straży. Jego poczynania były nacechowane chęcią załatwienia jak największej ilości pozytywnych spraw, choć czasami podchodził do tego trochę zbyt emocjonalnie, co powodowało różnego rodzaju konflikty. Za Jego kadencji zostało uporządkowane otoczenie kościoła i cmentarza a sam kościół nabrał nowego blasku. Utworzone zostało również koło teatralne, które miało swoje próby i wystawiało przedstawienia w strażnicy.

Bardzo ważny dla jednostki był rok 1995 ponieważ wtedy został ufundowany i wyświęcony sztandar. Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości, między innymi: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łomży st. bryg. Aleksander Krachało, Komendant Rejonowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Wojciech Mączyński, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Krzysztof Frączkowski, Wójt Gminy Klukowo Ryszard Kasperski, ks. Krzysztof Krośnicki, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Klukowie dh Józef Dąbrowski, Komendant Gminny OSP w Klukowie dh Kazimierz Szepietowski, delegacje OSP z Klukowa, Sobolewa, Wyszonek Kościelnych, Trojanowa, Lubowicza Wielkiego i Łuniewa. Uroczystość, która przebiegała na placu przed remizą, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kuczyna choć był to wyjątkowo chłodny maj w tym roku. Dowódcą pododdziałów był wówczas dh Mądry Józef, dowódcą uroczystości asp. Grzegorz Kulesza. W poczcie sztandarowym występowali wtedy druhowie: Sędziak Wojciech – sztandarowy, Sekura Wiesław i Sędziak Jarosław. 20 strażaków zostało wtedy wyróżnionych medalami i odznaczeniami.

OSP Kuczyn w 1995r. wyjeżdżała do 7 akcji ratowniczo – gaśniczych, zajęła II miejsce podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz II miejsce na zawodach w Ciechanowcu. Podsumowanie działalności w 1995r. nastąpiło podczas walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego w dniu 9 stycznia 1996r. (Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP w Kuczynie z dn. 9.01.1996r.). Dokonano wtedy wyboru zarządu jednostki do którego weszli druhowie: Kordulski Zbigniew – Prezes, Sędziak Wojciech – Wiceprezes – Naczelnik, Sekura Wiesław – Wiceprezes, Kulesza Grzegorz – Sekretarz, Godlewski Hieronim – Skarbnik, Sędziak Jarosław – Zastępca Naczelnika, Dziewulski Zbigniew – Gospodarz. Jednostka liczyła w dniu zebrania 22 członków czynnych.

W dniu 2 kwietnia 1996r. Komendant Rejonowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem zawarł porozumienie z Urzędem Gminy w Klukowie reprezentowanym przez Sekretarz Gminy oraz OSP w Kuczynie reprezentowaną przez przez Prezesa Zbigniewa Kordulskiego dotyczące włączenia OSP w Kuczynie do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Porozumienie określało prawa i obowiązki stron związane z włączeniem jednostki do krajowego – systemu ratowniczo – gaśniczego na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia Komendant Wojewódzki PSP w Łomży wystąpił z wnioskiem do Komendanta głównego PSP w Warszawie o włączenie jednostki do krajowego – systemu ratowniczo – gaśniczego. Ponieważ jednostka spełniała warunki do włączenia do KSRG Komendant Główny decyzją NR 23/41/KSRG włączył z dniem 7 lipca 1997r. OSP w Kuczynie do KSRG. Dzięki temu mogła się nadal rozwijać, uzyskując dofinansowanie z budżetu centralnego na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Pociągnęło to jednak za sobą szereg obowiązków, z możliwością uczestniczenia w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie całego powiatu włącznie. Należało również spełniać odpowiednie wymagania sprzętowe jak i w zakresie wyszkolenia strażaków. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że włączenie do systemu przyniosło znaczne korzyści ponieważ jednostki OSP, które nie zostały do niego włączone i pozostały tylko na utrzymaniu Urzędów Gmin, były w przyszłości w znacznie mniej uprzywilejowanej sytuacji.

W maju 1996r. delegacja strażaków z Kuczyna uczestniczyła w uroczystościach związanych z nadaniem i poświęceniem sztandaru w OSP Wyszonki Kościelne. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych sporadycznie organizowano zabawy taneczne ponieważ w pobliżu zaczęły powstawać prywatne sale dyskotekowe oferujące znacznie większy wachlarz rozrywek. Zabawy strażackie przestały wtedy przynosić dochody, a można było ponieść nawet straty. Nie dotyczyło to jednej zabawy organizowanej 22 lipca w czasie odpustu w tutejszej parafii. Zabawa organizowana przez strażaków na odpust była wieloletnią tradycją i ściągała tłumy miłośników tańca a sala taneczna pękała w szwach.

W 1997r. dokonano wymiany samochodu pożarniczego na Stara 244, który otrzymano z OSP Klukowo. Posiadał on symbol pożarniczy GBA 2,5/16 i był wyposażony w autopompę o wydajności 1600 l/min. oraz zbiornik wodny o pojemności 2500 litrów. W tym roku utworzono również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych zajęła I miejsce.

Rok 1998 nie obfitował wprawdzie w wyjazdy do akcji ratowniczo – gaśniczych, bo było ich tylko 4, ale za to jednostka odniosła kilka spektakularnych sukcesów na zawodach sportowo – pożarniczych. Zawody zostały rozegrane w Kuczynie nad rzeką Nurzec, w pobliżu mostu. OSP Kuczyn wystawiła 2 drużyny dorosłe i 1 drużynę młodzieżową. Teoretycznie pierwsza drużyna dorosłych miała większe szanse na zwycięstwo ponieważ najwięcej ćwiczyła i miała dosyć młodych zawodników. Skończyło się na tym, że teoretycznie słabsza drużyna zajęła I miejsce, następna drużyna zajęła III miejsce, a MDP również zwyciężyła.

W zawodach tych dowódcami drużyn dorosłych byli Mądry Józef i Kulesza Grzegorz, ponadto startowali następujący druhowie: Paplinski Kazimierz, Karolak Krzysztof, Kraszewski Piotr, Puchalski Mariusz, Sędziak Wojciech, Sekuła Wiesław, Kordulski Marek, Kraszewski Tomasz, Sekura Waldemar, Guzowski Jan, Kordulski Zbigniew, Bazylewicz Paweł i Marciniak Lech. Stan ilościowy jednostki wynosił wtedy 32 członków czynnych oraz 22 członków MDP.

W związku z przynależnością do KSRG zaczęto otrzymywać dotacje z budżetu centralnego, dzięki czemu możliwe było zakupienie między innymi ubrań ochronnych UPS, płaszczy sztormiaków, ubrań moro, węży pożarniczych oraz innego drobnego sprzętu pożarniczego. Tego roku nastąpiła również zmiana na stanowisku Skarbnika a został nim dh Papliński Kazimierz.

Kończące się lata dziewięćdziesiąte dawały nadzieję na lepsze jutro w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie, zresztą nie bez podstaw. Jednostka posiadała w swoich szeregach wielu młodych ludzi mających już dosyć bogate doświadczenie pożarnicze z uwagi na starty w zawodach MDP. Włączenie w struktury KSRG dawało szansę dalszego rozwoju i otrzymywania dotacji z budżetu centralnego. O zwiększeniu zakresu obowiązków świadczy fakt, że jednostka w 1999r. wyjeżdżała do 12 akcji ratowniczo – gaśniczych.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie podejmowała wiele działań na rzecz społeczności lokalnej. Zależnie od aktualnych możliwości ukierunkowywano się na różne formy działania możliwe do realizacji w danej sytuacji politycznej i społecznej. Po roku 1975 do końca lat 80 – tych nasilono w szczególności działalność kontrolno – rozpoznawczą. Członkowie OSP brali udział w zespołach inspekcyjnych wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy i Milicji Obywatelskiej. Kontrolowano głównie gospodarstwa rolne udzielając pouczeń, nakazując usunięcie usterek a niekiedy karząc mandatami karnymi.

Aktualnie strażacy wpajają mieszkańcom wsi zasady zapobiegania pożarom i miejscowym zagrożeniom podczas różnego rodzaju spotkań, szkoleń i pogadanek. Sami również doszkalają się na kursach związanych z pogłębianiem wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej. Popularyzacja zasad ochrony przeciwpożarowej odbywa się między innymi poprzez:

 • organizowanie i udział w zawodach sportowo – pożarniczych,
 • pokazy działań straży i sprzętu,
 • organizowanie pogadanek,
 • udział w uroczystościach związanych z obchodami ,,Dni Ochrony P.poż.’’,
 • udostępnianie mieszkańcom ulotek propagandowych i plakatów.

Wszelkie tego typu działania wpływają na zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, a przez to znaczne zmniejszenie zagrożenia pożarami lub miejscowymi zagrożeniami. Działania te są prowadzone głównie we współpracy z organami samorządowymi i Państwową Strażą Pożarną (do powstania PSP – Strażą Pożarną).

Najważniejszym zadaniem od momentu powstania OSP było prowadzenie działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia i mienia obywateli oraz ochrony środowiska. Jest to główny cel funkcjonowania straży w środowisku lokalnym (na terenie swego działania). Na początku działalności jednostki zwalczano głównie pożary, a od kilkunastu lat przybywa interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami. Posiadając profesjonalny sprzęt oraz wyszkolonych ludzi druhowie mogą prowadzić działania samodzielnie lub współdziałając z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Lokalizacja jednostki daje możliwość szybkiego podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych we wsi i okolicy, a przez co wysokiej skuteczności w udzielaniu pomocy. Należy podkreślić systematyczny wzrost podejmowanych interwencji co jest związane z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa.

Oprócz wspomnianych pożarów jest niesiona pomoc podczas wichur, podtopień, wypadków drogowych itp. Wśród nietypowych akcji można wyróżnić zdejmowanie kotów z wysokich drzew, ratowanie bocianów, które wypadły z gniazda, usuwanie substancji ropopochodnych zagrażających środowisku naturalnemu. Tak naprawdę każda akcja jest inna i jadąc do niej do końca nie wiadomo, co może się wydarzyć. Ostatnimi laty ochotnicy są profesjonalnie przeszkoleni do niesienia pomocy przedlekarskiej a pozyskane umiejętności często przydają się w życiu prywatnym. Za wspaniały przykład ratowania życia i zdrowia może posłużyć akcja poszukiwania zaginionego 2 – letniego chłopca na terenie gminy Ciechanowiec.

Strażacy z reguły jako jedni z pierwszych otrzymują informację o różnego rodzaju zagrożeniach i ostrzegają ludność przed nimi, mając w zanadrzu odpowiedni sprzęt łączności radiowej i nagłaśniający. Pomagają także zabezpieczać się przed tymi zagrożeniami.
Na uwagę zasługuje rozwijanie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowo – pożarniczych jak i bezpośrednie uczestnictwo w nich. OSP w Kuczynie bardzo często była gospodarzem tego typu imprez, które cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców całej gminy. Młodzież przygotowująca się do zawodów znakomicie rozwijała swoją sprawność fizyczną.

Działalność dla społeczności lokalnej przejawiała się również w organizacji imprez kulturalno – oświatowych i rozrywkowych. To najczęściej w remizie lub w jej pobliżu odbywały się tego typu przedsięwzięcia. Należy wspomnieć w tym miejscu o zabawach, festynach i ogniskach integrujących społeczność lokalną. Swego czasu pod patronatem ks. Proboszcza Krzysztofa Krośnickiego działało przy OSP kółko teatralne. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęto organizować różnego rodzaju szkolenia, np. na temat dopłat do produkcji rolnej lub pozyskiwania środków finansowych z różnych funduszy (zajęcia prowadzili profesjonalni wykładowcy). Jednostka we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klukowie współorganizowała dożynki gminne, gdzie oprócz prezentowania sprzętu i własnych umiejętności, zabezpieczała samą imprezę pod względem przeciwpożarowym.

Druhowie bardzo często biorą udział w uroczystościach kościelnych prezentując przywiązanie do wartości religijnych. Występują w mundurach galowych podczas Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, odpustów parafialnych i nawiedzeń obrazów świętych. Nie zapomina się o ostatniej drodze zmarłych strażaków. Koledzy zmarłego udają się na pogrzeb z wieńcem od jednostki, wszyscy w mundurach. Trumna jest niesiona przez druhów lub wieziona samochodem pożarniczym (na sygnałach alarmowych) w asyście strażaków. Najbardziej wzruszający moment to przejście lub przejazd konduktu żałobnego koło remizy, kiedy po raz ostatni dla zmarłego druha rozlega się syrena alarmowa, wtedy niewiele osób potrafi powstrzymać łzy. Wracając do weselszych spraw, to zgodnie z tradycją często podczas jazdy kolegi – strażaka do ślubu stawia mu się tzw. szlaban przy pomocy samochodu pożarniczego i aby przejechać dalej Pan młody musi się wykupić.

Przedstawiciele jednostki wielokrotnie zasiadali w Radzie Gminy i Powiatu czyniąc wiele dobrego dla rozwoju ,,małej ojczyzny’’. To dzięki uczestnictwu strażaków we władzach samorządowych udało się pozyskać znaczną część środków na budowę remizy a w późniejszych latach na jej remont. Nie należy zapominać, że wiele prac przy budowach i remontach druhowie wykonywali sami. To oni byli motorem napędowym takich inwestycji jak budowa sklepu czy wodociągu.

Poprzez szkolenia i ćwiczenia organizowane wielokrotnie w Kuczynie druhowie doskonalą swoje umiejętności w zakresie przygotowania się do zwalczania niebezpiecznych zdarzeń. Nie bez powodu instytucje szczebla gminnego czy powiatowego chętnie współpracują z jednostką i tutaj chcą współorganizować ćwiczenia. Jeżeli potrzeba, to strażacy dzielą się również swoją krwią uczestnicząc w akcji honorowego krwiodawstwa ,,Ognisty ratownik – gorąca krew’’. Dzielili się także pieniędzmi wspomagając leczenie ciężko chorego kolegi i współorganizowali zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców wsi. Kilka lat temu po powodzi na południu kraju przeznaczyli znaczną część własnych płodów rolnych na pomoc powodzianom. To tylko niektóre z przedsięwzięć przynoszących wymierne korzyści społeczności lokalnej i nie tylko tej społeczności. Na to wszystko patrzy młodzież i miejmy nadzieję wyciąga odpowiednie wnioski.

Również po 2008 r. były podejmowane różne działania z pożytkiem dla społeczności lokalnej. W 2009 r. zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego, a rok później pokaz ratownictwa technicznego w Szkole Podstawowej oraz zbiórkę płodów rolnych dla powodzian z południa kraju. Zabezpieczano także Wojewódzkie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu. W 2011 r. włożono wiele wysiłku w przeniesienie biblioteki ze Szkoły Podstawowej do świetlicy w remizie. Młodzież od 2011 r. zaczęła brać udział w rozgrywkach w piłkę nożną pod szyldem OSP. W następnych latach wybetonowano podjazd pod garaż i naprawiono szambo pod remizą. W 2013 r. zostały zorganizowane zawody gminne OSP, podczas których zgromadziło się wiele osób. Wszystko dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, nagłośnieniu, zapewnieniu napojów itd. W Kuczynie zawody zawsze udawały się i przyciągały tłumy. No i najważniejsze przedsięwzięcie, być może w całej historii jednostki: pozyskanie nowego samochodu pożarniczego, który będzie służył społeczności lokalnej nie tylko w gminie, ale i w całym powiecie. To wszystko jest robione społecznie z poświęceniem swojego prywatnego czasu i często z pozostawieniem swoich obowiązków domowych i rodzinnych. Gdyby tak przynajmniej część instytucji funkcjonujących na terenie np. gminy podchodziła do wykonywania swoich zadań? A może to za duże oczekiwania?

XXI wiek w OSP Kuczyn

Przełom wieków był okresem dosyć pomyślnym dla jednostki, która liczyła wtedy 40 członków. W miarę pozyskiwania nowego sprzętu likwidowano stary nie nadający się do użytku. Dzięki dofinansowaniu ze środków z KSRG w 2000r. udało się zakupić między innymi: nowoczesne hełmy, rozdzielacz kulowy, prądownicę ,,Turbo’’ o bardzo wysokiej przydatności podczas gaszenia pożarów, ubrania koszarowe, które właśnie stanowiły nowość w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Swój wizerunek starano się również eksponować poprzez zakup nowych mundurów wyjściowych. Tego roku jednostka wzięła udział w 19 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zdarzyło się również, że nie wyjechano do akcji pomimo zadysponowania przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wysokiem Mazowieckiem. W Kuczynie obchodzono także gminny Dzień Strażaka w czasie którego 7 młodych strażaków otrzymało odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a 5 osób otrzymało medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’. W gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które odbyły się w Klukowie, drużyna zajęła II miejsce z minimalną stratą do zwycięzcy OSP Klukowo.
Z dniem 1 stycznia 2001r. po wielu latach pełnienia obowiązków kierowcy – mechanika z funkcji zrezygnował dh Kordulski Zbigniew. Jego miejsce zajął Guzowski Jan, a po krótkim czasie Guzowski Radosław.

13 stycznia 2001r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze (Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP w Kuczynie z dnia 13.01.2001r.), które zaszczycili swoja obecnością: Ryszard Kasperski – Wójt Gminy Klukowo, Dąbrowski Józef – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Klukowie oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. kpt. Tomasz Sieńczuk. Było to jedno z ważniejszych zebrań w historii, podczas którego uchwalono znowelizowany statut jednostki. Wybrano Zarząd w następującym składzie: Kordulski Zbigniew – Prezes, Grzegorz Kulesza – Naczelnik, Wojciech Sędziak – Wiceprezes, Wiesław Sekura – Zastępca Naczelnika, Stanisław Tokarski – Sekretarz, Kazimierz Papliński – Skarbnik, Jan Guzowski – Gospodarz. Delegatami na Zjazd Gminny ZOSP RP zostali Prezes, Wiceprezes, Naczelnik, Sekretarz i Gospodarz.

Początek 2001r. to ,,droga przez mękę” związana ze staraniami o wpisanie do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W związku z powyższym konieczne było uzyskanie NIP-u oraz REGON-u, a następnie odpowiednia dokumentacja musiała zostać dostarczona do Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego. Po wielu perturbacjach spowodowanych potrzebą przekazania coraz to nowych dokumentów i prawdopodobnie nadmierną gorliwością Sądu nastąpił długo oczekiwany finał. Z dniem 18 grudnia 2001r. Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie o wpisaniu OSP do wyżej wymienionego rejestru (Sygnatura sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/5910/1/588, Odpis Postanowienia z dnia 18.12.2001, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Sprawę z ramienia jednostki prowadził Grzegorz Kulesza, który poświęcił wiele czasu i nerwów na załatwienie wszystkich formalności.

Należy dodać, że większość jednostek OSP w województwie podlaskim miała problemy z rejestracją o czym świadczy długi okres oczekiwania na uzyskanie stosownego wpisu w rejestrze. OSP Kuczyn była jedną z pierwszych cieszących się z zakończenia tego postępowania otrzymując numer z KRS 74057.

Jednak tego roku nie tylko załatwiano ,,papiery”. Jednostka licząca 41 strażaków wzbogaciła się w radiotelefon Motorola GM 360, który zamontowano w samochodzie bojowym, co umożliwiało łączność radiową z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania w Wysokiem Mazowieckiem oraz innymi pojazdami wyposażonymi w ten sprzęt. Niewątpliwym ,,krokiem w przód” w dziedzinie techniki było zakupienie i zamontowanie systemu zdalnego załączania syren umożliwiającego otrzymywanie sygnału alarmowego drogą radiową bezpośrednio z KP PSP Wys. Maz. Od tamtej pory dyżurny straży w Wysokiem Mazowieckiem może zaalarmować strażaków o pożarze lub miejscowym zagrożeniu naciśnięciem jednego przycisku. System jest wspomagany przez awaryjne zasilanie oraz pagery umożliwiające odbiór sygnału alarmowego w domu powiadamianego, nawet jeżeli nie słyszy się syreny alarmowej. Wszystko to wpłynęło na znaczne zwiększenie mobilności oraz znaczne skrócenie czasu wyjazdu do akcji.

Spośród innych działań należy wymienić uporządkowanie placu wokół remizy, pomalowanie drzwi garażowych i ogrodzenia, naprawę bramy wjazdowej. Strażacy zorganizowali zbiórkę zboża dla powodzian z południa kraju, zapewnili odbiór darów od rolników oraz ich przewóz do punktu zbiorczego w Klukowie a także rozładunek. Nie trzeba nadmieniać, że sami również podzielili się swoimi płodami rolnymi. W ciągu całego 2001r. wyjeżdżano do 17 akcji, w tym 12 pożarów, 4 miejscowych zagrożeń i 1 alarmu fałszywego. Groźny pożar wybuchł w samym Kuczynie, gdzie spaliła się doszczętnie drewniana stodoła Pani Skowerskiej, wprawdzie nie użytkowana, ale położona blisko innych zabudowań, co mogło się skończyć dużo większą tragedią. Sprawna akcja strażaków zapobiegła przeniesieniu się ognia na inne budynki. Sukcesem zakończył się udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, których gospodarzem była tutejsza jednostka. Zawody odbyły się na łące u Pana Bazylewicza Władysława, tuż nad rzeką. Pomimo wysokiej temperatury 15 lipca tłumy kibiców dopingowały poszczególne drużyny. Zarówno kibicom jak i zawodnikom zapewniono napoje chłodzące, kiełbaski jak i zimne lody. Drużyna OSP Kuczyn w mocno odmłodzonym składzie bezapelacyjnie zwyciężyła. W zawodach startowali: Grzegorz Kulesza – dowódca, Jan Guzowski – mechanik, Mariusz Guzowski, Michał Leszak, Krzysztof Karolak, Dominik Marciniak, Piotr Kraszewski, Tomasz Kraszewski, Mariusz Marciniak. To była zapowiedź następnych sukcesów, ale już na znacznie wyższym szczeblu.

W 2002r. drużyna znów zajęła I miejsce na zawodach gminnych, tym razem w Klukowie. Na zawodach powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem zajęła II miejsce niewiele ustępując utytułowanej drużynie Szepietowa. Sam początek tych zawodów nie zapowiadał tak dobrego zakończenia ponieważ reprezentacja po pierwszej konkurencji tj. sztafecie, zajmowała dalsze miejsce. Przystępując do konkurencji ćwiczenia bojowego jako ostatni startujący, strażacy z Kuczyna wprawili w osłupienie resztę drużyn oraz widzów. Start wyszedł im znakomicie i wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie końcowych wyników. Za zajęcie II miejsca reprezentacja otrzymała okazały puchar i nagrody rzeczowe. Dowódcą drużyny był Grzegorz Kulesza, mechanikiem – Jan Guzowski, a ponadto wystąpili: Kraszewscy Piotr i Tomasz, Guzowski Mariusz, Puchalski Marcin, Kordulski Marek, Heronimczuk Mariusz, Rafał Wróbel. Jak widać pomimo zmian w składzie wynikających najczęściej z kontuzji podczas przygotowań do zawodów, osiągnięcia były nadal zadawalające.

W tym roku zakupiono również nowoczesny sprzęt pożarniczy: motopompę pływającą, spalinową piłę do drewna, specjalne ubrania ochronne i buty specjalne. W czynie społecznym zaczęto remontować strażnicę dzięki środkom finansowym uzyskanym w większości z Urzędu Gminy w Klukowie oraz przy współudziale funduszy własnych. Członkowie OSP w ciągu kilku lat (ograniczeniem była skromna ilość środków finansowych) systematycznie poświęcali swój wolny czas na wykonanie prac, dzięki czemu między innymi: wymieniono wszystkie okna na nowe, pomalowano wnętrza, położono w niektórych pomieszczeniach glazurę i terakotę, wyasfaltowano plac przed obiektem. Dzięki przychylności Pana Wójta Ryszarda Kasperskiego możliwe było dokonanie tej inwestycji. Wiele osobistego czasu i zaangażowania w prace remontowe włożyli: Kordulski Marek, Bazylewicz Leszek, Kraszewski Piotr, Guzowski Radosław, Tokarski Stanisław, Kulesza Grzegorz.

Na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 10 stycznia 2003r. (Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego OSP w Kuczynie z dnia 10.01.2003r.) z funkcji Prezesa zrezygnował piastujący tą funkcję wiele lat dh Kordulski Zbigniew. Jego miejsce zajął dh Tadeusz Puchalski. Tego roku OSP Kuczyn po raz kolejny była gospodarzem zawodów gminnych i oczywiście zajęła I miejsce. Na zawodach powiatowych poszło trochę gorzej, choć apetyty były bardzo duże, jednak skończyło się tylko na IV miejscu. Akurat tego dnia zawodnicy z Kuczyna mieli pecha, ponieważ jako jedyni startowali podczas intensywnych opadów deszczu, co skończyło się kilkoma wywrotkami, a w efekcie miejscem poza podium.

Zgodnie z tendencją znów nastąpił wzrost ilości wyjazdów do akcji, bo było ich 28. Dokonano zakupu samochodu pożarniczego Star 266 GBA 2,5/16 z napędem terenowym, wyciągarką i urządzeniami zraszaczowymi. Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Gminy w Klukowie, Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Komendy Głównej PSP oraz środkom własnym możliwe było zakupienie tego sprzętu. Ponadto zakupiono ubrania specjalne, buty specjalne, walizkę przedmedyczną i węże pożarnicze. Udało się również pozyskać z KG PSP używane meble, które przeznaczono na wyposażenie strażnicy. Zdobycie funduszy oraz sprzętu wymagało od niektórych członków zarządu wiele zachodu i czasu. Jeden z druhów, Puchalski Marcin, wziął udział w kursie ratowników medycznych dzięki czemu jednostka mogła również udzielać fachowej pomocy przedlekarskiej podczas wypadków. W następnym roku szeregi ratowników medycznych OSP zasilili: Guzowski Radosław, Tokarski Stanisław, Sędziak Maciej, Wróblewski Kamil, Kulesza Grzegorz. Należy podkreślić, że szkolenie podlega po 3 latach recertyfikacji w celu przypomnienia sobie najważniejszych zasad udzielania pomocy ratunkowej. Młodzi strażacy podwyższali swoją wiedzę pożarniczą również na kursie szeregowych OSP, a wzięli w nim udział: Guzowski Radosław, Puchalski Marcin, Tokarski Piotr. Chęć niesienia pomocy innym była widoczna także podczas akcji honorowego krwiodawstwa ,,Ognisty ratownik – gorąca krew’’ zorganizowanej w KP PSP Wys. Maz., gdzie krew oddali: Tokarski Stanisław, Guzowski Radosław, Puchalski Marcin. Pomocy innym udzielano również podczas 20 akcji ratowniczo – gaśniczych.

Bardzo ważne wydarzenia miały miejsce w 2005r. ponieważ (wprawdzie z rocznym opóźnieniem) obchodzono jubileusz 50 – lecia jednostki. Wśród gości zaproszonych na uroczystości znalazły się delegacje OSP z gminy Klukowo wraz z pocztami sztandarowymi, seniorzy tutejszej jednostki, ks. proboszcz Marek Wróblewski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Tomasz Sieńczuk, Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej KP PSP asp. szt. Sławomir Uszyński, Sekretarz Starostwa Powiatowego Krzysztof Krajewski, Wójt Gminy Klukowo Ryszard Kasperski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Rybak, Komendant Posterunku Policji w Ciechanowcu Tadeusz Ksepka oraz przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych.

Dh Zbigniew Kraszewski wspomniał o historii jednostki. Na ręce władz zarządu złożono życzenia i podziękowania za długoletnią służbę, sama jednostka otrzymała od Zarządu Głównego ZOSP srebrny medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’. Ponadto najbardziej zasłużonych strażaków odznaczono i wyróżniono:

 • 1. Medal im. Bolesława Chomicza’’ otrzymał dh. Józef Mądry.
 • 2. ,,Złotym Znakiem Związku’’ uhonorowano dh. Zbigniewa Kordulskiego.
 • 3. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP ,,Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa’’ zostali odznaczeni druhowie:
  Zbigniew Kraszewski, mł. kpt. Grzegorz Kulesza, Zbigniew Dziewulski, Stanisław Tokarski, Zbigniew Heronimczuk, Kazimierz Papliński.
  ,,Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa’’ odznaczono druhów: Piotra Kraszewskiego, Marka Kordulskiego.
  ,,Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa’’ zostali dznaczeni druhowie: Jan Guzowski, Krzysztof Karolak.
 • 4. Uchwałą Zarządu Powiatowego ,,Odznaką Wzorowy Strażak’’ zostali odznaczeni: Piotr Adamczuk, Radosław Guzowski, Marcin Puchalski, Tadeusz Puchalski
 • 5. Uchwałą Zarządu Gminnego ZOSP odznakami ,,Za Wysługę Lat’’ zostali odznaczeni druhowie:
  50-ciu lat Mądry Józef, Kordulski Zbigniew
  45-ciu lat Czesław Kordulski
  35-ciu lat Henryk Wróbel
  30-stu lat Wojciech Sędziak
  20-stu lat Wiesław Sekura, Andrzej Kordulski
  10-ciu lat Jarosław Sędziak

Starsi druhowie bardzo cieszyli się z zaproszenia na tą uroczystość i ze wzruszeniem wspominali lata przeszłe, byli dumni z medali i odznaczeń, które im nadano. Jak niedługo później się okazało, dla kilku z nich była to ostatnia taka impreza ponieważ wkrótce Bóg powołał ich do wieczności. Los sprawił, że zdążyli jeszcze odebrać podziękowania za swoją długoletnią, społeczną służbę. Bez Zbigniewa Kraszewskiego, Zbigniewa Kordulskiego i Czesława Kordulskiego jednostka nie była by prawdopodobnie w tym miejscu, w którym jest dzisiaj.

Tego roku jednostka wykonała pokaz działań gaśniczych na dożynkach gminnych w Klukowie. Stawiając ,,kurtynę wodną’’ wprawiła w zachwyt liczną publiczność. Lecz to nie koniec ważnych wydarzeń. Wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowano ćwiczenia na rzece Nurzec z udziałem jednostek z terenu gminy. Rekordowa była również ilość wyjazdów do zdarzeń, bo było ich aż 41. Niestety, jeden z nich miał miejsce w Kuczynie, gdy od wyładowania atmosferycznego zapaliła się stodoła Pana Tadeusza Marciniaka. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji zdołano uratować większość dobytku zagrożonego pożarem w tym gospodarstwie. Pełna wzruszeń była chwila, gdy 30 stycznia 2006r. Pan Marciniak przybył na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze jednostki, by podziękować za uratowane mienie. Należy podkreślić, że większość strażaków biorąca udział w gaszeniu pożaru, przekazała ekwiwalent za udział w tej akcji, na rzecz jednostki (akcja dogaszania trwała prawie całą noc), przez co zakupiono kuchnię gazową i naczynia na własne potrzeby.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją sukcesem zakończył się start w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które tym razem rozegrano 21 sierpnia 2005r. w Szepietowie. Drużyna po sztafecie zajmowała I miejsce i pachniało wielką niespodzianką. Skończyło się na II miejscu, znów za Szepietowem. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuczyna, która w nagrodę otrzymała okazały puchar, dyplom oraz talon o nominale 1000 zł. na zakup sprzętu pożarniczego, była reprezentowana przez następujących strażaków: dh. Puchalski Marcin – dowódca drużyny, dh. Wróblewski Kamil, dh. Wróblewski Piotr, dh. Kraszewski Piotr, dh. Marciniak Kamil, dh. Adamczuk Piotr, dh. Heronimczuk Mariusz, dh. Guzowski Radosław, dh. Pełszyk Bartosz, mł. kpt. Kulesza Grzegorz – kierownik drużyny.

Na wspomnianym już zebraniu sprawozdawczo – wyborczym (Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego OSP w Kuczynie z dnia 30.01.2006r.) dokonano wyboru władz jednostki. Tak więc Prezesem został Tadeusz Puchalski, Wiceprezesem – Naczelnikiem - Grzegorz Kulesza, Wiceprezesem - Leszek Bazylewicz, Zastępcą Naczelnika - Marcin Puchalski, Sekretarzem – Stanisław Tokarski, Skarbnikiem – Piotr Kraszewski, Gospodarzem – Radosław Guzowski. Prezes i Wiceprezes – Naczelnik zostali delegowani jako przedstawiciele do władz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Klukowie.

W roku 2006 OSP w Kuczynie stała się jednostką typu ,,S 2’’ (posiadającą 2 samochody pożarnicze), a to dzięki pozyskaniu drugiego samochodu bojowego tj. Poloneza – karetki otrzymanego z KW PSP w Białymstoku. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy, drabinę aluminiową, deskę ortopedyczną, kilka ubrań koszarowych. Przez kilka miesięcy w remizie zakwaterowano robotników wykonujących prace blacharskie na dachu kościoła parafialnego (krycie wież blachą miedzianą). W dniu 6 sierpnia zorganizowano wraz z KP PSP Wys. Maz. ćwiczenia zgrywające działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wysokomazowieckiego oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W ćwiczeniach brały udział jednostki:

 • OSP KSRG Kuczyn,
 • OSP KSRG Klukowo,
 • OSP KSRG Ciechanowiec,
 • OSP KSRG Dąbrowa Moczydły,
 • OSP KSRG Szepietowo,
 • OSP KSRG Nowe Piekuty,
 • OSP Wyszonki Kościelne,
 • OSP Trojanowo,
  oraz inne służby i podmioty:
 • KP Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
 • Pogotowie Ratunkowe,
 • Powiatowy Zarząd Dróg,
 • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

Jak podkreślono na koniec ćwiczeń, zostały one zorganizowane w sposób profesjonalny. O zaufaniu do strażaków z Kuczyna wśród kolegów druhów z innych jednostek OSP świadczy fakt, iż podczas Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wysokiem Mazowieckiem, do władz Zarządu Powiatowego zostali wybrani Grzegorz Kulesza i Tadeusz Puchalski. Ten ostatni był również delegatem na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Białymstoku.

Jak więc widać OSP w Kuczynie na początku XXI wieku była bardzo widoczną i aktywną jednostką nie tylko na szczeblu gminy, ale również i powiatu. W 2007r. po raz kolejny drużyna stanęła na podium zawodów powiatowych, tym razem wg regulaminu międzynarodowego CTIF i zajęła II miejsce. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuczyna, która w nagrodę otrzymała okazały puchar, dyplom oraz talon o nominale 1000 zł. na zakup sprzętu pożarniczego, była reprezentowana przez następujących strażaków: dh. Puchalski Marcin – dowódca drużyny, dh. Heronimczuk Daniel, dh. Bazylewicz Leszek, dh. Kraszewski Piotr, dh. Marciniak Kamil, dh. Adamczuk Piotr, dh. Heronimczuk Mariusz, dh. Kordulski Krzysztof, dh. Pełszyk Grzegorz, dh. Sędziak Maciej. Drużynę do zawodów przygotował kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn. Po powrocie z zawodów przed remizą został urządzony festyn strażacki, na którym bawili się również mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Przygotowali go druhowie, którzy nie wyjechali na zawody a uczynili to we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klukowie.

Tego roku również Prezes z Naczelnikiem wraz z pocztem sztandarowym reprezentowali jednostkę w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka oraz 15 – lecia powstania PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Strażacy znów brali udział w akcji honorowego krwiodawstwa oraz szkoleniu BHP.

O randze jednostki świadczy fakt, iż na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 15 stycznia 2008r. (Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego OSP w Kuczynie z dnia 15.01.2008r.) przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Andrzej Koc, Starosta Powiatu Bogdan Zieliński, Wicestarosta Leszek Gruchała, Radni Powiatowi – Stanisław Kuźmiński i Andrzej Lubowiecki, Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Sylwestrzuk.

Wszelkie podjęte działania przez strażaków – społeczników należy przyjmować z szacunkiem i podziwem ponieważ robią to dla dobra społeczności lokalnej. W momencie pisania tej pracy kończy się 2008r. (jednostka nie podsumowała jeszcze działalności w tym roku) w którym również wiele się wydarzyło. Strażacy nadal się szkolą, wyjeżdżają do akcji, starają się pozyskać sprzęt, biorą udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, współorganizują zbiórkę pieniężną dla kolegi, który został ciężko pobity, 11 i 12 listopada poszukują 2 – letniego chłopczyka zaginionego w miejscowości Wojtkowice Dady, poszukiwania kończą się sukcesem…Wygląda na to, że XXI wiek w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie ma jakby nieco szybszy bieg niż ten poprzedni, a życie pisze dalszą historię jednostki.

No i napisało. Trochę opiszę jeszcze wydarzenia z 2008 r. i lat następnych do końca 2013 r.

W lutym 2008 r. remiza została udostępniona na zebranie sprawozdawcze z Banku Spółdzielczego w Klukowie oraz szkolenie przeprowadzone przez Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych na temat ,,Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Był to bardzo bogaty rok w różnego rodzaju uroczystości. Poczet sztandarowy uczestniczył 25 maja w Ogólnopolskich Obchodach Święta Ludowego w Siemiatyczach, gdzie obecny był między innymi Prezes PSL i ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Niektórym nawet z naszych strażaków podał rękę. 27 i 28 czerwca druhowie brali udział w eskorcie i czuwaniu przy obrazie Miłosierdzia Bożego, który nawiedził naszą parafię. 24 sierpnia delegacja wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w pięknym jubileuszu 100 – lecia OSP w Ciechanowcu. Sąsiedzi zorganizowali wspaniałą uroczystość, a tańce trwały do białego rana. 21 września poczet sztandarowy brał udział w pielgrzymce samorządowców i służb mundurowych do Świętej Wody koło Wasilkowa.

Za namową pani Mirosławy Puchacz (z domu Marciniak) pracownicy UG w Klukowie, pochodzącej z Kuczyna, przeprowadzono zbiórkę finansową na leczenie naszego kolegi Rafała, który został ciężko pobity na zabawie (był w śpiączce). Grupa w składzie: Pani Puchacz, Pani Godlewska oraz strażacy Grzegorz Kulesza i Leszek Bazylewicz chodziła od domu do domu w Kuczynie i zbierała pieniądze, przekazane następnie rodzicom Rafała na jego leczenie. Nie trzeba dodawać, ze ojciec z matką bardzo się wzruszyli.

Zabezpieczano również imprezy masowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, tj. Zajazd Wysokomazowiecki i Święto Chleba. Niestety, podczas tej drugiej imprezy, poważnej awarii zawieszenia uległ samochód bojowy Star zadysponowany do usuwania drzewa po wichurze. Ciężko było dostać części zamienne więc pojazd kilka tygodni był wycofany z podziału bojowego. Niedługo później miał awarię silnika, która ujawniła się podczas poszukiwań zaginionego chłopca w Wojtkowicach Dadach, więc znów samochód był w remoncie.

W 2008 r. strażacy intensywnie szkolili się. Kurs medyczny ukończyli: Tokarski Piotr, Kraszewski Piotr, Bazylewicz Leszek, kurs szeregowych ukończyło 4 strażaków, szkolenie z aparatów ODO 9 strażaków. Bazylewicz Leszek pomalował garaż i zaplecze w strażnicy.

Jednostka wzbogaciła się o następujący sprzęt: 2 aparaty oddechowe, radiotelefon przenośny GP-360, 3 ubrania koszarowe. Zainstalowano również w strażnicy terminal DTG do przesyłania alarmu na telefony komórkowe. Wyjazdów do zdarzeń było 30, z czego najważniejsze to: usuwanie skutków wichury, pożar stolarni w Skórcu, pożar oboro - stodoły w Klukowie oraz wymienione wcześniej poszukiwania zaginionego chłopca w Wojtkowicach Dadach.

Rok 2009 rozpoczęliśmy zebraniem sprawozdawczym w dniu 19 stycznia, w którym uczestniczył również Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Koc. Na początku roku pozyskano 2 stoły do tenisa: jeden, który kiedyś stał w salce katechetycznej, od ks. Proboszcza Marka Wróblewskiego, a drugi zakupiony przez UG Klukowo. W związku z powyższym niedługo później, tj. 26 kwietnia został zorganizowany Kuczyński Turniej Tenisa Stołowego. Miejscem imprezy była sala strażnicy OSP w Kuczynie. W zawodach uczestniczyło 15 osób:

 • młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
 • strażacy OSP Kuczyn,
 • mieszkańcy Kuczyna i okolicznych miejscowości,

Wśród zawodników przeprowadzono rozgrywki pucharowe w grze pojedynczej i deblowej w wyniku których wyłoniono zwycięzców. Nagrodzono i uhonorowano zawodników za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Zawody miały na celu popularyzację sportowego trybu życia oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Kuczyna i sąsiednich miejscowości. Wyniki turnieju były następujące:

GRA POJEDYNCZA

 • I miejsce – Piotr Sylwestrzuk (Gródek)
 • II miejsce – Paweł Hieronimczuk (Kuczyn)
 • III miejsce – Grzegorz Guzowski (OSP Kuczyn)

GRA DEBLOWA

 • I miejsce – Piotr Sylwestrzuk (Gródek), Paweł Hieronimczuk (Kuczyn)
 • II miejsce – Grzegorz Kulesza, Piotr Kraszewski (OSP Kuczyn)
 • III miejsce – Lubowicki Dominik, Lubowicki Sebastian (Lubowicz Wielki)

Nagrody w postaci pucharów w grze pojedynczej za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Klukowie. Nagrody w grze deblowej w postaci pucharów za zajęcie trzech pierwszych miejsc zostały ufundowane i wręczone przez osoby prywatne tj. Pana Tadeusza Puchalskiego, Stanisława Karolaka i ks. Marka Wróblewskiego. Sędzią Głównym zawodów był Stanisław Karolak a organizatorów reprezentowali Prezes OSP Kuczyn Tadeusz Puchalski oraz Wiceprezes - Naczelnik OSP Kuczyn Grzegorz Kulesza.

3 maja zorganizowaliśmy w jednostce Dzień Strażaka z wręczeniem medali osobom, które na nie zasłużyły. Oczywiście urządzono przy tym grilla. Nasze delegacje z pocztem sztandarowym uczestniczyły 7 maja w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka oraz 10 czerwca w uroczystościach w Drohiczynie z okazji X rocznicy wizyty Ojca Świętego. W czasie powrotu z uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością w strażnicy druhowie ze Szczuczyna wraz z Komendantem Powiatowym w Grajewie st. kpt. Andrzejem Sobolewskim, który później został Zastępcą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Obecny był również Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Andrzej Koc. Ugościliśmy kolegów jak mogliśmy najlepiej. 12 lipca jednostka brała udział i współorganizowała w Kostrach Podsędkowiętach ćwiczenia jednostek OSP z gmin Klukowo i Czyżew.

6 września 2009 r. jednostka odniosła swój największy sukces w historii zajmując I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Sokołach. W zawodach wzięło udział ogółem 19 drużyn. Zawody rozegrano w konkurencji biegu sztafetowego na 350m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego.

Zawody stały na wysokim poziomie w szczególności w kategorii drużyn męskich. OSP Kuczyn po pierwszej konkurencji zawodów /sztafecie/ zajmowała II miejsce, w ćwiczeniu bojowym jednostka zajęła I miejsce. Klasyfikacja generalna w tej kategorii przedstawia się następująco:

 • I m. OSP Kuczyn z wynikiem łącznym 106,6 pkt
 • II m. OSP Szepietowo z wynikiem łącznym 116,3 pkt
 • III m. OSP Wojny Szuby z wynikiem łącznym 120,1 pkt,

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuczyna, która w nagrodę otrzymała puchar, dyplom oraz myjkę ciśnieniową, była reprezentowana przez następujących strażaków: dh. Puchalski Marcin – dowódca drużyny, dh. Heronimczuk Daniel, dh. Heronimczuk Paweł, dh. Sylwestrzuk Piotr, dh. Marciniak Kamil, dh. Adamczuk Piotr, dh. Wróbel Dominik, dh. Guzowski Radosław, dh. Guzowski Mateusz. Drużynę do zawodów przygotował kpt. Kulesza Grzegorz – Naczelnik OSP Kuczyn wraz z kolegą z OSP Rudka Piotrem Karpińskim.

W tym roku z OSP Klukowo otrzymano będący własnością gminy samochód SLRT Volkswagen, a do OSP Wyszonki Kościelne przekazano Poloneza. Pozyskano również dużo sprzętu pożarniczego: drabinę D-10W, pilarkę do drewna, 2 zestawy podchełmowe z radiotelefonami, 6 hełmów, zestaw medyczny PSP R1, latarkę akumulatorową, 2 węże W-52, 2 ubrania specjalne, 3 kurtki wyjściowe, 10 koszulek koszarowych, 4 pary rękawic specjalnych. W związku z otrzymaniem z OSP Szepietowo sprzętu hydraulicznego przeprowadzono w Ciechanowcu na złomowisku u Pana Miliszkiewicza ćwiczenia, podczas których zawodowi strażacy z KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem uczyli, jak ciąć samochody po wypadkach w celu ratowania uwięzionych osób. Wzięło w nich udział 8 druhów. Tego roku Tokarski Piotr i Puchalski Marcin ukończyli szkolenie pilarzy, a Radek i Mateusz Guzowscy szkolili się w zakresie obsługi motopomp szlamowych. W całym roku wyjeżdżano do 20 zdarzeń, między innymi do poszukiwania topielca w Kostrach Podsędkowiętach oraz wielokrotnie do odławiania śniętych ryb na Nurcu.

25 stycznia 2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Koc, Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Sylwestrzuk, przedsiębiorca z Ciechanowca Pan Leszek Pełszyk. W tym roku dzięki staraniom i współpracy z Urzędem Gminy wykonany został remont kapitalny remizy z częściową jej adaptacją na świetlicę wiejską. Wykonano między innymi:

 • wymianę pokrycia dachowego,
 • elewację wraz z dociepleniem,
 • centralne ogrzewanie olejowe,
 • wymieniono instalację elektryczną,
 • przeprowadzono remont garażu wykonany poza planem wykonania robót, w tym montaż wyciągu spalin, wykonanie ogrzewania, zasypanie kanału, oświetlenie i malowanie. Środki na ten remont pozyskano z Zarządu Głównego Związku OSP oraz z dotacji na KSRG,
 • wykonano malowanie, roboty wykończeniowe, położono terakotę w pozostałych pomieszczeniach.

Dzięki funduszom z UG w Klukowie pozyskano stół do bilarda. 3 lutego Naczelnik brał udział w rocznej naradzie w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem podsumowującej działalność ochrony przeciwpożarowej w powiecie. W dniach 20-21 kwietnia udostępniono strażnicę na szkolenie z obsługi opryskiwaczy. 2 maja delegacja strażaków brała udział w obchodach ,,Dnia Strażaka’’ w Wyszonkach Kościelnych a 13 maja wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w ,,Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka’’.

1 czerwca na Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Kuczynie wykonano pokaz ratownictwa technicznego wraz z cięciem samochodu oraz pokaz sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażeniu jednostki. Upozorowano wypadek drogowy w wyniku którego należało wydostać z samochodu osobowego osobę poszkodowaną i udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Działania zakończyły się sukcesem, a samochód został pocięty przy pomocy nożyco – rozpieraka. Po tym pokazie dzieci przymierzały hełmy i ubrania strażackie oraz zajmowały miejsca w kabinach wozów bojowych uwieczniając to wszystko na zdjęciach.

W czerwcu członkowie OSP brali udział w zbiórce zboża dla powodzian. 4 lipca jednostka brała udział w Rosochatem Kościelnym w ćwiczeniach jednostek OSP z gmin Klukowo i Czyżew. W lipcu pozyskano stroje sportowe oraz 2 piłki i rozpoczęto rozgrywać mecze w piłkę nożną. 1 sierpnia zabezpieczano uroczystości związane z przygotowaniami do 600-lecia Parafii w Kuczynie oraz Wojewódzkimi Zawodami w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Ciechanowcu.

5 września OSP brała udział zajmując XII miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Czyżewie. W zawodach wzięło udział ogółem 16 drużyn męskich /zwycięzcy zawodów powiatowych, gospodarz zawodów, zwycięzca poprzednich zawodów wojewódzkich/ oraz 9 drużyn kobiecych.

Powiat wysokomazowiecki reprezentowały w kategorii Męskich Drużyn Pożarniczych klasy ,,A’’ OSP Kuczyn oraz OSP Czyżew Osada, a w Kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych klasy ,,C’’ OSP Szepietowo. Zawody rozegrano w konkurencji biegu sztafetowego na 350m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego ,,na mokro’’.

Zawody stały na wysokim poziomie w szczególności w kategorii drużyn męskich. OSP Kuczyn po pierwszej konkurencji zawodów /sztafecie/ zajmowała odległe miejsce spowodowane błędem jednego z zawodników /za dużo balował przed zawodami/ i otrzymaniem dużej ilości punktów karnych. W ćwiczeniu bojowym poszło znacznie lepiej, a uzyskany czas 42 sekund gwarantował miejsce w pierwszej piątce zawodów /linia ssawna została złożona najsprawniej ze wszystkich drużyn/. Niestety, jeden z sędziów przyznał punkty karne, zdaniem bezstronnych obserwatorów niesłusznie, co spowodowało spadnięcie drużyny na dalsze miejsce. Drużyna OSP z Kuczyna w klasyfikacji generalnej Męskich Drużyn Pożarniczych zajęła XII miejsce w województwie.

Należy dodać, że jednostka z Kuczyna w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych uczestniczyła dzięki zajęciu w 2009 r. I miejsca w Zawodach Powiatowych, a na szczeblu województwa podlaskiego jeszcze żadna OSP z gminy Klukowo nie startowała.

Startowali następujący druhowie: dh. Puchalski Marcin – dowódca drużyny, dh. Heronimczuk Daniel, dh. Heronimczuk Paweł, dh. Sylwestrzuk Piotr, dh. Marciniak Kamil, dh. Kraszewski Piotr, dh. Wróbel Dominik, dh. Guzowski Radosław, dh. Guzowski Mateusz. Drużynę przygotowywali Grzegorz Kulesza oraz Piotr Karpiński. Druhowie zobaczyli, że zawody wojewódzkie to nic strasznego. Tym bardziej żal straconej szansy przez nieodpowiedzialność kolegów, szansy która więcej może się nie powtórzyć.

16 listopada 2 strażaków brało udział we mszy świętej za strażaków odprawionej w Szepietowie. Niestety, nie skompletowano składu do pocztu sztandarowego.

W 2010 r. strażacy brali udział w szkoleniach:

 • kurs ratownictwa technicznego – Tokarski Piotr, Puchalski Marcin, Guzowski Radosław,
 • kurs dowódców drużyn – Tokarski Piotr, Puchalski Marcin,
 • 6 strażaków brało udział w szkoleniu dotyczącym współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: wyciąg spalin do garażu, 3 prądownice zamykane, 2 klucze do łączników, wąż ssawny WS-110 /nagroda za udział w zawodach wojewódzkich/, 6 czapek koszarowych. W 2010 r. został wykonany remont kapitalny motopompy.

W 2010 r. wyjeżdżano do 54 zdarzeń tj. do 5 pożarów i 49 miejscowych zagrożeń. Do najważniejszych akcji można zaliczyć: pożar w bloku mieszkalnym w Ciechanowcu 14 stycznia, pożar budynków gospodarczych w Łuniewie 26 stycznia, usuwanie śniegu z dachu Szkoły Podstawowej. Podejmowano wiele działań związanych z wypompowywaniem wody z zalanych obiektów. Szczególnie trudna była akcja w Łuniewie ponieważ panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne /mróz ok. -250C/. Ponadto byliśmy po zebraniu sprawozdawczym, a alarm zaskoczył nas przed południem podczas sprzątania w remizie. Było ciężko, a do domu wróciliśmy późnym wieczorem.

14 lutego 2011 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: Komendant Powiatowy PSP bryg. Andrzej Koc i Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Sylwestrzuk, który został przyjęty w poczet członków OSP. Dokonano wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Klukowie i przedstawicieli do władz Zarządu Oddziału Gminnego. Prezesem nadal pozostał Tadeusz Puchalski, Naczelnikiem – Grzegorz Kulesza, Wiceprezesem – Leszek Bazylewicz, Skarbnikiem – Piotr Kraszewski, Zastępcą Naczelnika – Marcin Puchalski, Gospodarzem – Radosław Guzowski. Nowym Sekretarzem wybrano Grzegorza Guzowskiego.

Tego roku Urząd Gminy w Klukowie zatrudnił drugiego kierowcę OSP, którym został dh Bazylewicz Leszek. Na Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Klukowie do władz Zarządu Gminnego zostali wybrani: Grzegorz Sylwestrzuk – na funkcję Prezesa, Tadeusz Puchalski – na funkcję Wiceprezesa, Grzegorz Kulesza – na funkcję Komendanta Gminnego. Na Zjeździe Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem Tadeuszowi Puchalskiemu powierzono funkcję członka komisji rewizyjnej, a Grzegorz Kulesza został sekretarzem Zarządu Oddziału Powiatowego, a także delegatem na Zjazd Wojewódzki.

W 2011 r. świetlica w remizie była wykorzystywana na zebrania wiejskie, szkolenia oraz rozpoczęła funkcjonowanie biblioteka publiczna. Trzeba było dużo pracy włożyć, aby przetransportować książki z biblioteki ze Szkoły Podstawowej, oczywiście dokonali tego strażacy. Obiekt przygotowano do rozpoczęcia typowej działalności świetlicowej. Naczelnik jednostki podjął działania w celu wyposażenia świetlicy.

Delegacja strażaków wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w następujących uroczystościach:

 • Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem,
 • obchodach wojewódzkich 90-lecia Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP, które odbyły się 7 sierpnia w Ciechanowcu,
 • nadaniu sztandaru i 50-leciu OSP Kozarze,
 • nadaniu sztandaru i 60-leciu w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem,

Naczelnik jednostki Grzegorz Kulesza, jako przedstawiciel z terenu powiatu, uczestniczył w spotkaniu w Sejmie dotyczącym funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w kraju. 2 października jednostka brała udział w Dąbrowie Dzięciel w ćwiczeniach OSP z terenu całego powiatu. 28 sierpnia drużyna strażaków uczestniczyła w strażackim turnieju piłki nożnej w Klukowie zajmując 3 miejsce. 20 lipca w strażnicy w Kuczynie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klukowie. W dniu 16 października w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie odbyło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym przez strażaków OSP podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Zajęcia prowadziły funkcjonariuszki Wydziału Ruchu Drogowego, st. sierż. Ewa Niemyska oraz st. sierż. Dorota Kołakowska z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W szkoleniu wzięło udział łącznie 22 strażaków ochotników z jednostek OSP w Klukowie, Kuczynie i Wyszonek Kościelnych, którzy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz co najmniej wyszkolenie podstawowe strażaka OSP. Spotkanie zorganizował Komendant Gminny ZOSP RP w Klukowie st. kpt. inż. Grzegorz Kulesza, a brał w nim udział również Wójt Gminy Klukowo a zarazem Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Grzegorz Sylwestrzuk.

Strażacy brali ponadto udział w następujących szkoleniach:

 • kurs kierowców - konserwatorów – Bazylewicz Leszek, Guzowski Radosław,
 • kurs pilarzy – Wróbel Dominik,
 • szkolenie podstawowe strażaka OSP – Sylwestrzuk Grzegorz, Guzowski Grzegorz, Wróbel Dominik, Heronimczuk Daniel,
 • 8 strażaków brało udział w szkoleniu dotyczącym współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • 7 osób brało udział w szkoleniu z kierowania ruchem drogowym,

Pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: 2 aparaty oddechowe, ponton, 3 ubrania specjalne, 2 mundury wyjściowe, 1 wąż W-52. W 2011 r. wyjeżdżano do 26 zdarzeń tj. do 7 pożarów i 19 miejscowych zagrożeń. Do najważniejszych akcji można zaliczyć: pożar stodoły w Kuczynie 23 lipca, pożar budynków mieszkalnych w Ciechanowcu 21 kwietnia i 21 lipca, usuwanie śniegu z dachu Szkoły Podstawowej. Podejmowano wiele działań związanych z wypompowywaniem wody z zalanych obiektów. Należy podkreślić bardzo szybkie i skuteczne podjęcie działań podczas pożaru stodoły u Pań Chmiel, obiektu drewnianego krytego eternitem, który udało się praktycznie cały uratować. Później strażacy pomagali w naprawie dachu, który uległ nadpaleniu na niewielkiej powierzchni.

20 listopada 2011 r zmarł wieloletni Komendant i członek Ochotniczej Straży w Kuczynie Ś.P. Józef Mądry. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 listopada.

11 lutego 2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: przedstawiciel Komendanta Powiatowy PSP st. kpt. Adam Frankowski i Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Sylwestrzuk. To na tym zebraniu zdecydowano, iż Zarząd rozpocznie wstępne działania w celu pozyskania nowego samochodu pożarniczego.

W remizie w miesiącu marcu przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klukowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Nad sprawnym przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: Grzegorz Sylwestrzuk – Wójt Gminy Klukowo, Grzegorz Kulesza – Komendant Gminny ZOSP RP, Leszek Koliński – Dyrektor GOK. W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy (łącznie 14 osób). W pierwszej części miały one do rozwiązania test pisemny składający się z 25 pytań. Pięć osób z najwyższą liczbą punktów po teście przystąpiło do finału ustnego, po którym ustalono kolejność końcową przedstawiającą się następująco:

 • I miejsce – Bartosz Kulesza - SP w Kuczynie,
 • II miejsce – Izabela Paplińska – SP w Kuczynie,
 • III miejsce – Aleksandra Lubowicka – SP w Kuczynie,
 • IV miejsce – Karolina Boratyńska – SP w Kuczynie,
 • V miejsce – Karolina Wojtkowska – SP w Kuczynie,

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki, a zwycięzcy dyplomy i nagrody ufundowane przez GOK w Klukowie. Bartosz Kulesza i Izabela Paplińska awansowali do eliminacji powiatowych OTWP, które odbyły się 30 marca w Wysokiem Mazowieckiem. Bartosz zajął w nich III miejsce.

20 maja delegacja strażaków wraz z pocztem sztandarowym brała udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Trojanowie. To było poważne wyzwanie, ponieważ dzień wcześniej jeden z naszych kolegów – Marcin Puchalski brał ślub. Druhowie podczas wyjazdu do ślubu zorganizowali szlaban lejąc wodę ze Stara oraz stawiając na drodze pod kościołem w Kuczynie ponton, w którym następnie spożywano ,,kawalerskie’’. Marcin brał ślub w mundurze OSP, a później pod salą weselną czekała go niespodzianka, bo został wraz z panną młodą podniesiony na podnośniku na kilkanaście metrów w górę. Należy podkreślić, iż organizatorzy uroczystości gminnej okazali bardzo dużą gościnność i było bardzo wesoło. Do tego na imprezę przybył Pan młody, który zaprosił strażaków z Kuczyna na poprawiny, na których działo się, oj działo …

W 2012 r. uzupełniono umeblowanie świetlicy w remizie. Zorganizowano również strefę kibica w której oglądano mecze podczas EURO 2012. Szkoda tylko, że Polska reprezentacja wypadła słabo nie wychodząc z grupy. 3 czerwca Prezes z Naczelnikiem brali udział w poświęceniu samochodu OSP w Klukowie. 25 maja Naczelnik jednostki Grzegorz Kulesza jako delegat brał udział w Zjeździe Wojewódzkim ZOSP RP, który odbył się w Rajgrodzie. Również w maju wykonano podjazd betonowy pod garaż blaszak dzięki wkładowi pracy samych strażaków z jednostki oraz koparce załatwionej przez druha Bazylewicza. Za beton zapłacił UG w Klukowie. Wykonano również drenację za remizą. 22 lipca jednostka brała udział w zabezpieczeniu uroczystości 100 – lecia Konsekracji Kościoła.

W dniu 19 sierpnia 2012 r. w Klukowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Klukowo. W zawodach wzięło udział ogółem sześć drużyn, w tym jedna kobieca z OSP Wyszonki Kościelne. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, a sędzią głównym zawodów był bryg. Zbigniew Zalewski. Poszczególne konkurencje rozgrywano według regulaminu zawodów sportowo – pożarniczych OSP zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zawody rozegrano w konkurencji biegu sztafetowego na 350m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego. Klasyfikacja generalna drużyn męskich przedstawia się następująco:

 • I m. OSP Kuczyn z wynikiem ze sztafety pożarniczej 58 pkt., ćwiczenia bojowego 56,14 pkt., łączny wynik 114,14 pkt.,
 • II m. OSP Klukowo z wynikiem ze sztafety pożarniczej 58,23 pkt., ćwiczenia bojowego 86,10 pkt., łączny wynik 144,33 pkt.,
 • III m. OSP Wyszonki Kościelne z wynikiem ze sztafety pożarniczej 58,30, ćwiczenia bojowego 89,30, łączny wynik 147,60 pkt.,
 • IV m. OSP Trojanowo z wynikiem ze sztafety pożarniczej 67,2 pkt., ćwiczenia bojowego 95 pkt., łączny wynik 162,2 pkt.,
 • V m. OSP Lubowicz Wielki z wynikiem ze sztafety pożarniczej 87,7 pkt., ćwiczenia bojowego 144,10 pkt., łączny wynik 231,8 pkt.,

Żeńska drużyna pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych zajęła I miejsce wśród drużyn kobiecych, startując jako jedyna w tej kategorii. W sztafecie pożarniczej uzyskała wynik 64,35 pkt., w ćwiczeniu bojowym 64,05 pkt., łączny wynik 128,4 pkt. Warto dodać, że uzyskany wynik dałby drugie miejsce wśród drużyn męskich, dlatego dziewczęta zebrały zasłużone brawa.

Trzy pierwsze drużyny męskie oraz drużyna kobieca otrzymały od Wójta Gminy Klukowo Pana Grzegorza Jerzego Sylwestrzuka nagrody w postaci bonów na zakup sprzętu pożarniczego oraz dyplomy. Należy podkreślić, że zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród widzów i wzbudziły ogromne emocje, w szczególności podczas ogłaszania wyników końcowych. Spowodowane to było tym, że drużyny męskie, oprócz Kuczyna, wykonywały w szczególności ćwiczenie bojowe nie najlepiej tak, że komisji trudno było podliczyć punkty karne. Za podsumowanie może posłużyć reakcja widzów, którzy męską drużynę z Kuczyna i żeńską z Wyszonek nagrodzili oklaskami.

8 lipca w akcji honorowego krwiodawstwa ,,Ognisty Ratownik – Gorąca Krew’’ brali udział Dominik Wróbel i Leszek Bazylewicz.

Udział w szkoleniach w 2012 r.:

 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – Bazylewicz Leszek,
 • 9 osób brało udział w szkoleniu z BHP.

Pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: przyczepkę towarową pod ponton, 3 pary butów specjalnych, 1 ubranie specjalne, 4 węże W-52, 5 ubrań koszarowych, 8 bluz polarowych i 1 koszulkę /nagroda za zawody/.

W 2012 r. wyjeżdżano do 29 zdarzeń tj. do 9 pożarów i 20 miejscowych zagrożeń. Do najważniejszych akcji można zaliczyć: pożar lasu w Nowodworach 27 marca, usuwanie skutków wichury z 6 sierpnia, wypadek śmiertelny w Kuczynie z 29 listopada.

9 lutego 2013 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce. Uczestniczyli w nim między innymi: przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP, Dowódca JRG bryg. Zbigniew Zalewski i Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Sylwestrzuk. Zdecydowano kontynuować działania zmierzające do pozyskania nowego samochodu pożarniczego. Zresztą i tak złożono już wnioski do ZG ZOSP oraz KG PSP o dofinansowania. Cały koszt przedsięwzięcia obliczono na 600 tys. zł. Jak zwykle jednostka miała pod górkę, bo nie było możliwości pozyskania środków unijnych, tak jak to miało miejsce przy zakupie samochodu dla OSP Klukowo, kiedy gmina Klukowo złożyła stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała 85% dofinansowania na ten cel. Jednostka musiała więc szukać dofinansowań z wielu źródeł. Pan Wójt dał nam słowo, że zapewni ze strony gminy niezbędne środki do pozyskania pojazdu. Na zebraniu dwóch naszych kolegów dało ,,czadu’’ zakłócając cały czas zebranie i zachowując się bardzo nieprzyzwoicie, przeklinając i obrażając swoich kolegów. Niedługo potem Zarząd jednostki podjął uchwałę o usunięciu druhów ze swych szeregów ze względu na zachowanie niegodne członka OSP.

Niestety, 5 marca zmarł kierowca OSP Jan Guzowski, szkoda że nie doczekał się nowego samochodu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 marca.

5 maja delegacja strażaków wraz z pocztem sztandarowym brała udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka oraz obchodach 90-lecia jednostki OSP w Klukowie.

16 czerwca jednostka wystartowała w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ciechanowcu zajmując IV miejsce. Skład drużyny: Puchalski Marcin, Guzowski Radosław, Kierski Arkadiusz, Kraszewski Piotr, Wróbel Dominik, Sylwestrzuk Piotr, Adamczuk Daniel, Guzowski Mateusz, Kordulski Michał. Znów chyba sędziowie trochę przesadzili przyznając niesłusznie punkty karne, bo gdyby nie 5 s karnych, to drużyna mogła nawet zwyciężyć. Jednak miejsce nie jest złe zważywszy na to, iż zespół został trochę odmłodzony i ,,z tej mąki będzie chleb’’.

7 lipca w akcji honorowego krwiodawstwa ,,Ognisty Ratownik – Gorąca Krew’’ brali udział Dominik Wróbel i Piotr Kraszewski.

W dniu 28 lipca 2013 r. w Kuczynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze gminy Klukowo, w których uczestniczyło pięć drużyn męskich i jedna drużyna kobieca. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem a przewodniczył jej bryg. mgr inż. Zbigniew Zalewski. Dowódcą zawodów i prowadzącym był Komendant Gminny ZOSP RP w Klukowie st. kpt. inż. Grzegorz Kulesza. Sprawny przebieg zawodów nadzorował Grzegorz Sylwestrzuk - Wójt Gminy Klukowo a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Klukowie.

Pierwszą konkurencją był bieg sztafetowy z przeszkodami 7x50m, w którym zdecydowanie najlepszy czas uzyskała męska drużyna OSP Kuczyn - 64,06 s. Kolejne rezultaty uzyskały:

 • Wyszonki Kościelne - 67,93 s,
 • Klukowo - 72,66 s /w tym 3 s karne/,
 • Lubowicz Wielki - 75,78 s,
 • Trojanowo - 86,5 s /w tym 3 s karne/.
 • Drużyna kobieca OSP Wyszonki Kościelne uzyskała czas 76,9 s.

Następną, bardzo widowiskową konkurencją było ćwiczenie bojowe. Poszczególne drużyny męskie uzyskały następujące wyniki:

 • Wyszonki Kościelne - 54,55 s,
 • Kuczyn - 55,22 s /w tym 5 s karnych/,
 • Klukowo - 61,20 s /w tym 10 s karnych/
 • Trojanowo - 80,3 s /w tym 10 s karnych/,
 • Lubowicz Wielki - 156 s.
 • Drużyna kobieca uzyskała rezultat 58 s.

Klasyfikacja końcowa wśród drużyn męskich przedstawia się następująco:

 • I miejsce Kuczyn - 119,28 s
 • II miejsce Wyszonki Kościelne - 124,48 s
 • III miejsce Klukowo - 133,86 s
 • IV miejsce Trojanowo - 166,8 s
 • V miejsce Lubowicz Wielki - 231,78 s
 • Kobieca drużyna z Wyszonek Kościelnych uzyskała łączny wynik 134,9 s.

Wszystkie startujące drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy dyplomy jak i nagrody pieniężne, których wysokość uzależniona była od zajętego miejsca.

Zarówno sędziowie, uczestnicy zawodów jak i kibice podkreślali bardzo dobre przygotowanie placu do zawodów jak również profesjonalne przeprowadzenie imprezy. Duża w tym zasługa i wysiłek gospodarzy zawodów - jednostki z Kuczyna, jak również właścicieli domu weselnego Państwa Puchalskich, którzy udostępnili teren do przeprowadzenia zawodów oraz przygotowali posiłek dla uczestników. Za zajęcie I miejsca otrzymano dyplom i nagrodę w wysokości 800 zł. na zakup sprzętu. Zakupiono wykaszarkę, siekierę, osłonę na głowę przydatną przy pracach piłami i kosiarkami.

W sierpniu przeprowadzono naprawę szamba przy remizie. Najwięcej pracy włożyli: Bazylewicz Leszek, Kraszewski Piotr, Guzowski Radosław, Heronimczuk Zbigniew.

W sierpniu opracowano również dokumentację potrzebną do przeprowadzenia przetargu na nowy samochód. Ponadto udało się pozyskać fundusze z Nadleśnictw Łomża, Nowogród i Rudka w łącznej wysokości 90 tys. złotych. Niebagatelna w tym zasługa Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzeja Koca, który na każdym kroku wspomagał jednostkę i uczestniczył w rozmowach w poszczególnych instytucjach. BS w Ciechanowcu przekazał na zakup samochodu 5 tys. zł. Zostały również przydzielone dotacje po 150 tys. zł z KG PSP oraz ZG ZOSP RP.

17 września Naczelnik jednostki Grzegorz Kulesza brał udział w ćwiczeniach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Klukowie a 23 września w pracach komisji przetargowej, która wyłoniła wykonawcę nowego samochodu pożarniczego dla jednostki. Łączna kwota wykonania samochodu to 634 500 zł., a przetarg wygrała firma Stolaczyk z Kielc.

Dużym sukcesem zakończył się udział dzieci ze szkoły Podstawowej w Kuczynie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’. Bartosz Kulesza zajął I miejsce w powiecie a następnie III w województwie w grupie Szkół Podstawowych.
2 grudnia Grzegorz Kulesza, Radek Guzowski, Marcin Puchalski i Wójt Gminy udali się do Kielc celem odbioru technicznego samochodu GBA. Odbiór fizyczny zaplanowano na początek 2014 r.

W 2013 r. pozyskano następujący sprzęt i umundurowanie: narzędzie ratownicze Hooligan, 1 parę butów specjalnych gumowych, rzutkę ratowniczą, buty wodery, 3 węże W-52, 6 węży W-75, kombinezon do usuwania gniazd szerszeni, silnik zaburtowy do pontonu, 2 latarki Survivor led, 2 kpl. szelek bezpieczeństwa, 2 amortyzatory z zatrzaśnikami. Powołano również komisję do wybrakowania uszkodzonego lub zbędnego sprzętu, która zadanie wykonała.

W 2013 r. wyjeżdżano do 37 zdarzeń tj. do 7 pożarów i 30 miejscowych zagrożeń. Do najważniejszych akcji można zaliczyć: umacnianie wałów w Ciechanowcu 13 kwietnia, pożar stodoły w Kocach Basiach 29 marca, pożar oboro-stodoły w Kosiorkach 14 maja, usuwanie rozlewiska 9 czerwca w Klukowie, pożar domu 26 listopada w Bujence. W kwietniu wielokrotnie usuwano wodę z zalanych obiektów.

Czas kończyć. Ostatnia, chyba najważniejsza informacja tego opracowania: Odebraliśmy nowy samochód! Średni samochód pożarniczy MAN TGM 13.290 z firmy Stolarczyk z napędem 4x4, symbol GBA 2,5/25, wyposażony w maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, 4 zraszacze. Coś pięknego, I klasa. Poświęcenie pojazdu i jego przekazanie zaplanowano na 22 lutego 2014 r. podczas obchodów 60 – lecia jednostki, które odbędą się w dworku ,,Pan Tadeusz’’ w Kuczynie. W tym miejscu warto podkreślić niebagatelne zasługi i nieocenioną pomoc dla naszej jednostki Państwa Marii i Tadeusza Puchalskich, którzy naprawdę wiele pieniędzy włożyli w sponsorowanie wielu dziedzin naszej działalności, a OSP nie musi się wstydzić z organizacji imprez i uroczystości. Zresztą bez ich pomocy nie byłoby nowego samochodu.
Wiadomo już, że jednostka zostanie odznaczona Brązowym ,,Krzyżem Floriańskim’’, a druhowie i osoby współpracujące otrzymają następujące medale:

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza - Grzegorz Kulesza,
 • Złoty Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ – Bazylewicz Leszek, Karolak Krzysztof,
 • Srebrny Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ – Puchalski Marcin, Puchalski Tadeusz, Guzowski Radosław, Sędziak Jarosław,
 • Brązowy Medal ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa’’ – Puchalska Maria, Marciniak Kamil, Tokarski Piotr, Sędziak Maciej,
 • Odznakę ,,Wzorowy Strażak’’ – Guzowski Grzegorz, Heronimczuk Daniel, Wróbel Dominik,
 • Odznaki ,,Za Wysługę Lat’’ – 40 – Heronimczuk Zbigniew, 30 – Kordulski Andrzej, Papliński Kazimierz, Dziewulski Zbigniew, 20 – Kordulski Marek, 15 – Kraszewski Piotr.

Szkoda tylko, że tak wielu druhów nie doczekało obchodów 60 – lecia jednostki jak i pierwszego w naszej historii całkowicie nowego samochodu.

Faktycznie te zdarzenia miały już miejsce. Nie zostały wymyślone, lecz powstały na podstawie subiektywnych wspomnień osób biorących w nich udział. Każdy może taką monografię opracować, lecz ostrzegam, zajmuje to trochę czasu. Opracowanie zakończono w styczniu 2014 r. z nadzieją aktualizacji przy następnej poważnej uroczystości. Nowsze wiadomości znajdują się na stronie internetowej. Pierwotny tekst opracowania uległ drobnym korektom. Mam nadzieję, że nowo powstała nasza strona internetowa będzie na bieżąco aktualizowana.

Informacje

footerlogo

OSP Kuczyn

18-214 Kuczyn 59A

Gmina Klukowo
Woj. podlaskie

Top